OSTRZEŻENIE!!!

Oszuści podszywają się pod Analizy Online!

Line
logo AOL

 

Nasza oferta w zakresie usługi KID obejmuje pełen lub zdefiniowany przez Klienta zakres, rozpoczynając od przygotowania dokumentów, aktualizacji (w tym bieżące monitorowanie wskaźników ryzyka), archiwizacji, jak i ich elektronicznej dystrybucji do zewnętrznych sieci sprzedaży. 
Kluczowe Informacje dla Inwestorów to dokument, którego celem jest zwięzłe i przejrzyste zaprezentowanie najważniejszych informacji dotyczących funduszu inwestycyjnego. Informacje zawarte w dokumencie muszą być przedstawione w sposób zrozumiały dla Klienta nieposiadającego rozległej wiedzy na temat inwestycji w fundusze. W polskich realiach dotyczy to głównie produktów oferowanych z funduszem inwestycyjnym lub produktów opartych na ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych. Obowiązek implementacji PRIIPs (Packed Retail Investment or Insurance Based Products) w odniesieniu do różnych typów produktów jest rozłożony w czasie. Od początku 2018 roku KID są dostępne dla funduszy zamkniętych (FIZ) oraz dla programów opartych o ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Od początku 2022 roku mają być nimi objęte również fundusze inwestycyjne otwarte (FIO i SFIO).
 
Zakres naszych usług obejmuje przygotowanie oraz zarządzanie Kluczowymi Informacjami, w tym: 
 
  1. przygotowanie projektu oraz pierwszej edycji dokumentów, 
  2. obliczenie i monitoring Sumarycznego Wskaźnika Ryzyka (Summary Risk Indicator, SRI) bazującego na ryzyku rynkowym (MRM) oraz ryzyku kredytowym (CRM),
  3. obliczenie i bieżący monitoring Wskaźnika Ryzyka Rynkowego (MRM), który bazuje na algorytmie zakładającym niesymetryczny rozkład zmiennej, jakimi są stopy zwrotu dla produktu bazowego,
  4. bieżący monitoring struktury portfeli, a w przypadku przekroczeń na poziomie 10% - wyliczenie i cykliczny monitoring ryzyka kredytowego (CRM) dla PRIIPs, w oparciu o metodykę przygotowaną w tzw. ścieżce oceny jakości kredytowej (credit quality steps),
  5. obliczenie i monitoring scenariuszy dla przyszłej wielkości zainwestowanej składki w 4 wariantach (korzystny, niekorzystny, umiarkowany, warunków skrajnych), jak również wyliczenie stóp zwrotu dla każdego ze scenariuszy w różnych horyzontach życia produktu,
  6. monitoring zmian w związku ze spoczywającym na firmie zarządzającej obowiązku do wprowadzenia mechanizmów bieżącej kontroli parametrów ryzyka i scenariuszowych celem dokonania ewentualnej aktualizacji KID,
  7. aktualizacja dokumentów, zarówno obowiązkowa (coroczna), jak i wynikająca z istotnych zmian parametrów produktu, CRM, MRM czy też scenariusza neutralnego,
  8. dystrybucja dokumentów,
  9. archiwizacja dokumentów oraz wszystkich obliczeń (stopy zwrotu, wskaźnik SRI) oraz służące im źródła danych.

Tworząc ofertę obsługi KID naszym celem jest jej kompleksowość - z jednej strony zapewniamy ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa, z drugiej każdorazowo dostosowujemy dokument do standardów identyfikacji marki obowiązujących w danym Towarzystwie.