Line
logo AOL

MISJA FIRMY
„Lider w dostarczaniu wysokiej jakości unikalnych rozwiązań, pozwalających na podejmowanie właściwych decyzji na rynku kapitałowym.”

Spółka Analizy Online została założona w 2000 roku w odpowiedzi na dynamiczny rozwój instytucji wspólnego inwestowania i rosnące zainteresowanie niezależnymi opracowaniami dotyczącymi rynku kapitałowego

 


POWSTANIE SPÓŁKI I PRZEDMIOT JEJ DZIAŁALNOŚCI
Analizy Online S.A. to wyspecjalizowana, niezależna firma analityczna, która na bieżąco monitoruje i szczegółowo analizuje sytuację w poszczególnych obszarach rynku kapitałowego. Głównym obszarem działalności spółki jest tworzenie i udostępnianie serwisów informacyjnych oraz dostawa danych dla instytucji rynku kapitałowego i związanych z nimi podmiotów. Firma zajmuje się także tworzeniem software w tym rozwiązań, które pozwalają wypełniać wymogi regulacyjne, wspierają lub uzupełniają sprzedaż produktów finansowych, a także umożliwiają monitoring i szczegółową analizę wielu obszarów działalności rynku instytucji wspólnego inwestowania. Ważnym aspektem działalności Analiz Online jest standaryzacja dostarczanych informacji.

Spółka dysponuje własną metodologią i narzędziami, umożliwiającymi wszechstronną i obiektywną analizę informacji rynkowych oraz o oferowanych w Polsce produktach inwestycyjnych.

Spółka stale poszerza zakres swojej oferty kierowanej do poszczególnych grup Klientów - od podmiotów współtworzących rynek instytucji wspólnego inwestowania (TFI, domy maklerskie, ubezpieczyciele, firmy ubezpieczeniowe, PTE, zagraniczne firmy zarządzające aktywami), przez organizacje funkcjonujące w ich otoczeniu (m. in. dystrybutorzy produktów finansowych w tym banki, zarządzający aktywami, nadzór i media), po finalnych odbiorców produktów inwestycyjnych.


POZYSKANIE KAPITAŁU I WEJŚCIE NA NEWCONNECT
Zdobyte doświadczenie, pozycja lidera na rynku analiz produktów finansowych oraz plany związane z dalszym intensywnym rozwojem spółki, skłoniły dotychczasowych akcjonariuszy do podjęcia decyzji o pozyskaniu kapitału na rozwój w ramach oferty private placement. Oferta ta zakończyła się pełnym sukcesem dzięki czemu spółka od 5 października 2010 r. jest notowana na rynku NewConnect Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

 

ANIMATOR RYNKU DLA AKCJI SPÓŁKI:

GRUPA KAPITAŁOWA ANALIZY ONLINE I PRZEDMIOT JEJ DZIAŁANOŚCI
Analizy Online S.A. („Emitent”) posiada jedną jednostkę zależną, w której posiada 100% udziałów: KupFundusz S.A. z siedzibą w Warszawie (01-230), przy ul. Skierniewickiej 10A.

KupFundusz S.A to nowoczesna, bezpieczna platforma inwestycyjna, która oferuje klientom indywidualnym dostęp do najszerszej na rynku oferty funduszy krajowych i zagranicznych, w tym do wszystkich oferowanych w Polsce funduszy indeksowych w formule funduszu otwartego (FIO). KupFundusz posiada najlepsze w branży, autorskie narzędzia do wyboru funduszy i analizy portfela inwestycyjnego. Konto na platformie można założyć w procesie zdalnej rejestracji, a wszystkie produkty są dostępne online, bez opłat manipulacyjnych.

KupFundusz S.A., jako dystrybutor będący podmiotem wymienionym w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2016 r., poz. 1896 z późn. zm.), jest podmiotem uprawnionym do pośredniczenia w nabywaniu i zbywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych zgodnie z procedurami towarzystw funduszy inwestycyjnych współpracujących ze spółką KupFundusz S.A. oraz regulacjami wewnętrznymi spółki KupFundusz S.A., wynikającymi z warunków udzielonego przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia DPF/4031/17/11/U/07/AS z dnia 4 lipca 2007 r.

Więcej o KupFundusz SA: https://www.kupfundusz.pl/
Ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi spółki Analizy Online S.A. między innymi na temat składu Zarządu i Rady Nadzorczej, akcjonariatu, wyników finansowych oraz aktualnych notowań można zapoznać się w dziale „RELACJE INWESTORSKIE”.