Line
Tabela 1.
Rachunek zysków i strat Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki za okres (zł) zmiany (%)
2017 r. 2018 r. 2019 r. 2018/2017 r. 2019/2018 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 6 339 636 6 937 090 7 754 309 9,4 11,8
B. Koszty działalności operacyjnej 4 913 076 5 566 578 7 104 828 13,3 27,6
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 1 426 560 1 370 511 649 481 -3,9 -52,6
D. Pozostałe przychody operacyjne 90 493 133 178 79 855 47,2 -40,0
E. Pozostałe koszty operacyjne 10 6 520 12 199 68458,7 87,1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 1 517 043 1 497 170 717 136 -1,3 -52,1
G. Przychody finansowe 46 309 29 356 23 319 -36,6 -20,6
H. Koszty finansowe 4 426 3 623 4 115 -18,1 13,6
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) 1 558 926 1 522 903 736 341 -2,3 -51,6
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 n/a n/a
K. Zysk (strata) brutto (I + J) 1 558 926 1 522 903 736 341 -2,3 -51,6
L. Podatek dochodowy 308 276 307 051 165 932 -0,4 -46,0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 n/a n/a
N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 1 250 650 1 215 852 570 409 -2,8 -53,1

Źródło: Analizy Online S.A.

Tabela 2.
Bilans Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki na koniec roku (zł) zmiany (%)
2017 r. 2018 r. 2019 r. 2018/2017 r. 2019/2018 r.
Aktywa
A. Aktywa trwałe 2 140 346 3 783 409 4 370 657 76,8 15,5
B. Aktywa obrotowe 2 641 175 2 332 601 2 092 921 -11,7 -10,3
Suma aktywów 4 781 521 6 116 010 6 463 578 27,9 5,7
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny 4 312 659 5 528 511 6 098 920 28,2 10,3
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 468 862 587 499 364 658 25,3 -37,9
Suma pasywów 4 781 521 6 116 010 6 463 578 27,9 5,7

Źródło: Analizy Online S.A.

Sprawozdania finansowe Analizy Online S.A. dla lat 2008 r., 2009 r. dotyczą okresów, w których spółka działała jako spółka z o. o. Przedstawione sprawozdania finansowe są jednostkowe, sporządzane i badane stosownie do postanowień przepisów Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).