Line
Tabela 1.
Rachunek zysków i strat Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki za okres (zł) zmiany (%)
2016 r. 2017 r. 2018 r. 2017/2016 r. 2018/2017 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 6 161 763 6 339 636 6 937 090 2,9 9,4
B. Koszty działalności operacyjnej 4 841 384 4 913 076 5 566 578 1,5 13,3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 1 320 378 1 426 560 1 370 511 8,0 -3,9
D. Pozostałe przychody operacyjne 79 345 90 493 133 178 14,0 47,2
E. Pozostałe koszty operacyjne 95 10 6 520 -90,0 68458,7
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 1 399 629 1 517 043 1 497 170 8,4 -1,3
G. Przychody finansowe 59 655 46 309 29 356 -22,4 -36,6
H. Koszty finansowe 11 433 4 426 3 623 -61,3 -18,1
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) 1 447 851 1 558 926 1 522 903 7,7 -2,3
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 n/a n/a
K. Zysk (strata) brutto (I + J) 1 447 851 1 558 926 1 522 903 7,7 -2,3
L. Podatek dochodowy 286 242 308 276 307 051 7,7 -0,4
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 n/a n/a
N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 1 161 609 1 250 650 1 215 852 7,7 -2,8

Źródło: Analizy Online S.A.

Tabela 2.
Bilans Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki na koniec roku (zł) zmiany (%)
2016 r. 2017 r. 2018 r. 2017/2016 r. 2018/2017 r.
Aktywa
A. Aktywa trwałe 1 184 112 2 140 346 3 783 409 80,8 76,8
B. Aktywa obrotowe 3 505 287 2 641 175 2 332 601 -24,7 -11,7
Suma aktywów 4 689 399 4 781 521 6 116 010 2,0 27,9
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny 4 140 058 4 312 659 5 528 511 4,2 28,2
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 549 341 468 862 587 499 -14,7 25,3
Suma pasywów 4 689 399 4 781 521 6 116 010 2,0 27,9

Źródło: Analizy Online S.A.

Sprawozdania finansowe Analizy Online S.A. dla lat 2008 r., 2009 r. dotyczą okresów, w których spółka działała jako spółka z o. o. Przedstawione sprawozdania finansowe są jednostkowe, sporządzane i badane stosownie do postanowień przepisów Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).