Line
Tabela 1.
Rachunek zysków i strat Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki za okres (zł) zmiany (%)
2015 r. 2016 r. 2017 r. 2016/2015 r. 2017/2016 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 6 331 784 6 161 763 6 339 636 -2,7 2,9
B. Koszty działalności operacyjnej 4 932 606 4 841 384 4 913 076 -1,8 1,5
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 1 399 178 1 320 378 1 426 560 -5,6 8,0
D. Pozostałe przychody operacyjne 30 731 79 345 90 493 158,2 14,0
E. Pozostałe koszty operacyjne 13 805 95 10 -99,3 -90,0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 1 416 103 1 399 629 1 517 043 -1,2 8,4
G. Przychody finansowe 54 948 59 655 46 309 8,6 -22,4
H. Koszty finansowe 6 426 11 433 4 426 77,9 -61,3
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) 1 464 625 1 447 851 1 558 926 -1,1 7,7
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 n/a n/a
K. Zysk (strata) brutto (I + J) 1 464 625 1 447 851 1 558 926 -1,1 7,7
L. Podatek dochodowy 275 426 286 242 308 276 3,9 7,7
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 n/a n/a
N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 1 189 199 1 161 609 1 250 650 -2,3 7,7

Źródło: Analizy Online S.A.

Tabela 2.
Bilans Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki na koniec roku (zł) zmiany (%)
2015 r. 2016 r. 2017 r. 2016/2015 r. 2017/2016 r.
Aktywa
A. Aktywa trwałe 477 993 1 184 112 2 140 346 147,7 80,8
B. Aktywa obrotowe 2 890 232 3 505 287 2 641 175 21,3 -24,7
Suma aktywów 3 368 224 4 689 399 4 781 521 39,2 2,0
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny 2 978 448 4 140 058 4 312 659 39,0 4,2
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 389 776 549 341 468 862 40,9 -14,7
Suma pasywów 3 368 224 4 689 399 4 781 521 39,2 2,0

Źródło: Analizy Online S.A.

Sprawozdania finansowe Analizy Online S.A. dla lat 2008 r., 2009 r. dotyczą okresów, w których spółka działała jako spółka z o. o. Przedstawione sprawozdania finansowe są jednostkowe, sporządzane i badane stosownie do postanowień przepisów Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).