OSTRZEŻENIE!!!

Oszuści podszywają się pod Analizy Online!

Line
Tabela 1.
Rachunek zysków i strat Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki za okres (zł) zmiany (%)
2019 r. 2020 r. 2021 r. 2020/2019 r. 2021/2020 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 7 754 309 6 927 743 7 867 765 -10,7 13,6
B. Koszty działalności operacyjnej 7 104 828 6 827 685 7 255 356 -3,9 6,3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 649 481 100 058 612 409 -84,6 512,1
D. Pozostałe przychody operacyjne 79 855 160 170 203 975 100,6 27,3
E. Pozostałe koszty operacyjne 12 199 9 054 8 019 -25,8 -11,4
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 717 136 251 174 808 366 -65,0 221,8
G. Przychody finansowe 23 319 16 993 6 971 -27,1 -59,0
H. Koszty finansowe 4 115 4 361 28 797 6,0 560,3
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) 736 341 263 806 786 540 -64,2 198,2
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 n/a n/a
K. Zysk (strata) brutto (I + J) 736 341 263 806 786 540 -64,2 198,2
L. Podatek dochodowy 165 932 85 419 65 448 -48,5 -23,4
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 n/a n/a
N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 570 409 178 387 721 092 -68,7 304,2

Źródło: Analizy Online S.A.

Tabela 2.
Bilans Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki na koniec roku (zł) zmiany (%)
2019 r. 2020 r. 2021 r. 2020/2019 r. 2021/2020 r.
Aktywa
A. Aktywa trwałe 4 370 657 4 590 952 4 741 548 5,0 3,3
B. Aktywa obrotowe 2 092 921 2 781 743 1 961 024 32,9 -29,5
Suma aktywów 6 463 578 7 372 695 6 702 573 14,1 -9,1
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny 6 098 920 6 277 307 5 800 568 2,9 -7,6
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 364 658 1 095 387 902 005 200,4 -17,7
Suma pasywów 6 463 578 7 372 695 6 702 573 14,1 -9,1

Źródło: Analizy Online S.A.

Sprawozdania finansowe Analizy Online S.A. dla lat 2008 r., 2009 r. dotyczą okresów, w których spółka działała jako spółka z o. o. Przedstawione sprawozdania finansowe są jednostkowe, sporządzane i badane stosownie do postanowień przepisów Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).