Line
Tabela 1.
Rachunek zysków i strat Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki za okres (zł) zmiany (%)
2020 r. 2021 r. 2022 r. 2021/2020 r. 2022/2021 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 6 927 743 7 867 765 8 686 918 13,6 10,4
B. Koszty działalności operacyjnej 6 827 685 7 255 356 7 352 593 6,3 1,3
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 100 058 612 409 1 334 325 512,1 117,9
D. Pozostałe przychody operacyjne 160 170 203 975 25 689 27,3 -87,4
E. Pozostałe koszty operacyjne 9 054 8 019 53 743 -11,4 570,2
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 251 174 808 366 1 306 272 221,8 61,6
G. Przychody finansowe 16 993 6 971 48 238 -59,0 591,9
H. Koszty finansowe 4 361 28 797 49 104 560,3 70,5
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) 263 806 786 540 1 305 405 198,2 66,0
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 n/a n/a
K. Zysk (strata) brutto (I + J) 263 806 786 540 1 305 405 198,2 66,0
L. Podatek dochodowy 85 419 65 448 223 894 -23,4 242,1
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 n/a n/a
N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 178 387 721 092 1 081 511 304,2 50,0

Źródło: Analizy Online S.A.

Tabela 2.
Bilans Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki na koniec roku (zł) zmiany (%)
2020 r. 2021 r. 2022 r. 2021/2020 r. 2022/2021 r.
Aktywa
A. Aktywa trwałe 4 590 952 4 741 548 4 551 190 3,3 -4,0
B. Aktywa obrotowe 2 781 743 1 961 024 2 510 347 -29,5 28,0
Suma aktywów 7 372 695 6 702 573 7 061 537 -9,1 5,4
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny 6 277 307 5 800 568 5 995 391 -7,6 3,4
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 095 387 902 005 1 066 146 -17,7 18,2
Suma pasywów 7 372 695 6 702 573 7 061 537 -9,1 5,4

Źródło: Analizy Online S.A.

Sprawozdania finansowe Analizy Online S.A. dla lat 2008 r., 2009 r. dotyczą okresów, w których spółka działała jako spółka z o. o. Przedstawione sprawozdania finansowe są jednostkowe, sporządzane i badane stosownie do postanowień przepisów Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).