Line
Tabela 1.
Rachunek zysków i strat Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki za okres (zł) zmiany (%)
2018 r. 2019 r. 2020 r. 2019/2018 r. 2020/2019 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 6 937 090 7 754 309 6 927 743 11,8 -10,7
B. Koszty działalności operacyjnej 5 566 578 7 104 828 6 827 685 27,6 -3,9
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 1 370 511 649 481 100 058 -52,6 -84,6
D. Pozostałe przychody operacyjne 133 178 79 855 160 170 -40,0 100,6
E. Pozostałe koszty operacyjne 6 520 12 199 9 054 87,1 -25,8
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 1 497 170 717 136 251 174 -52,1 -65,0
G. Przychody finansowe 29 356 23 319 16 993 -20,6 -27,1
H. Koszty finansowe 3 623 4 115 4 361 13,6 6,0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) 1 522 903 736 341 263 806 -51,6 -64,2
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 n/a n/a
K. Zysk (strata) brutto (I + J) 1 522 903 736 341 263 806 -51,6 -64,2
L. Podatek dochodowy 307 051 165 932 85 419 -46,0 -48,5
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 n/a n/a
N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 1 215 852 570 409 178 387 -53,1 -68,7

Źródło: Analizy Online S.A.

Tabela 2.
Bilans Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki na koniec roku (zł) zmiany (%)
2018 r. 2019 r. 2020 r. 2019/2018 r. 2020/2019 r.
Aktywa
A. Aktywa trwałe 3 783 409 4 370 657 4 590 952 15,5 5,0
B. Aktywa obrotowe 2 332 601 2 092 921 2 781 743 -10,3 32,9
Suma aktywów 6 116 010 6 463 578 7 372 695 5,7 14,1
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny 5 528 511 6 098 920 6 277 307 10,3 2,9
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 587 499 364 658 1 095 387 -37,9 200,4
Suma pasywów 6 116 010 6 463 578 7 372 695 5,7 14,1

Źródło: Analizy Online S.A.

Sprawozdania finansowe Analizy Online S.A. dla lat 2008 r., 2009 r. dotyczą okresów, w których spółka działała jako spółka z o. o. Przedstawione sprawozdania finansowe są jednostkowe, sporządzane i badane stosownie do postanowień przepisów Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).