Line

Struktura akcjonariatu Analizy Online S.A.
Med Management SCSp (54.61%)Raupuk, Grzegorz (19.77%)Bednarski, Marek (5.03%)Pozostali (20.59%)

Tabela 1.
Struktura akcjonariatu Analizy Online S.A. na dzień 22.02.2022 r.
               
akcjonariusz   akcje  
       
  liczba akcji (szt.)   udział (%)   na datę
Med Management SCSp 654 180 54,61 22.02.2022 r.
Raupuk, Grzegorz * 236 811 19,77 22.02.2022 r.
Bednarski, Marek 60 255 5,03 14.05.2020 r.
Duniec, Michał * 6 325 0,53 31.12.2019 r.
Pozostali 240 261 20,06 22.02.2022 r.
 
 
Ogółem 1 197 832 100,00

Źródło: Analizy Online S.A.

(*) osoby mające dostęp do informacji poufnych zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Wartość kapitału zakładowego spółki Analizy Online S.A. wynosi 119 783,20 zł i dzieli się na:
- 1 098 013 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 99 819 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Akcje obydwu serii są akcjami na okaziciela i w żaden sposób nie są uprzywilejowane.