Line
Tabela 1.
Rachunek zysków i strat Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki za okres (zł) zmiany (%)
2021 r. 2022 r. 2023 r. 2022/2021 r. 2023/2022 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 7 867 765 8 686 918 10 211 134 10,4 17,5
B. Koszty działalności operacyjnej 7 255 356 7 352 593 8 483 618 1,3 15,4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 612 409 1 334 325 1 727 516 117,9 29,5
D. Pozostałe przychody operacyjne 203 975 25 689 62 985 -87,4 145,2
E. Pozostałe koszty operacyjne 8 019 53 743 10 681 570,2 -80,1
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 808 366 1 306 272 1 779 820 61,6 36,3
G. Przychody finansowe 6 971 48 238 174 598 591,9 262,0
H. Koszty finansowe 28 797 49 104 26 959 70,5 -45,1
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) 786 540 1 305 405 1 927 459 66,0 47,7
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 n/a n/a
K. Zysk (strata) brutto (I + J) 786 540 1 305 405 1 927 459 66,0 47,7
L. Podatek dochodowy 65 448 223 894 393 551 242,1 75,8
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 n/a n/a
N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 721 092 1 081 511 1 533 908 50,0 41,8

Źródło: Analizy Online S.A.

Tabela 2.
Bilans Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki na koniec roku (zł) zmiany (%)
2021 r. 2022 r. 2023 r. 2022/2021 r. 2023/2022 r.
Aktywa
A. Aktywa trwałe 4 741 548 4 551 190 3 893 266 -4,0 -14,5
B. Aktywa obrotowe 1 961 024 2 510 347 3 741 585 28,0 49,0
Suma aktywów 6 702 573 7 061 537 7 634 851 5,4 8,1
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny 5 800 568 5 995 391 6 211 684 3,4 3,6
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 902 005 1 066 146 1 423 167 18,2 33,5
Suma pasywów 6 702 573 7 061 537 7 634 851 5,4 8,1

Źródło: Analizy Online S.A.

Przedstawione sprawozdania finansowe są jednostkowe, sporządzane zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.).