Line
W dniu 10 maja 2024 na zadane podczas spotkania pytania ze strony zainteresowanego inwestora odpowiedzi udzielono w formie mailowej. Zainteresowany, przed zadaniem pytań, poinformował Spółkę, że nie jest jej akcjonariuszem.

  1. Na czym polegają różnice w dwóch kluczowych kategoriach przychodów tj. między  serwisami i dostawami danych, a narzędziami wsparcia sprzedaży?
W kategorii serwisy i dostawy danych mieszczą się przede wszystkim przychody z dostępu do serwisów z rodziny FundOnline FI czy UFK. Jeżeli chodzi o dostawy danych są to zautomatyzowane dostawy danych o funduszach bez względu czy są to dane podstawowe jak np. (NAVy, stopy zwrotu, opłaty, aktywa czy flow etc.) czy zaawansowane (składy portfeli, wskaźniki efektywności, dane do raportowania tzw. Solvency, usługi segmentowania w zgodzie z tzw. target market, kalkulacja kosztów ex-ante etc.). 
Do kategorii usługi i narzędzia wsparcia sprzedaży zaliczamy: produkcję kart funduszy, outsourcing KID dla PRIIPs oraz usług z nim związanych, usługi związane z tworzeniem stron www i rozwiązań IT służącymi do wyświetlania danych o funduszach dla TFI lub banków, oprogramowanie platformy kupfundusz.pl. W tej kategorii mieszczą się również wyspecjalizowane tłumaczenia, które wykonujemy dla kilku podmiotów (głównie luksemburskich).  

  1. Jak działają serwisy Analiz Online np. wspomniany FundOnline?
Fund Online to flagowe produkty Analiz Online oferowane instytucjom finansowym w formie serwisów zamkniętych dostępnych po zalogowaniu. Płatności za dostęp mają charakter abonamentowy. Rodzina produktów FundOnline to 3 wersje serwisów dla funduszy inwestycyjnych (FI), ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych tzw. UFK oraz funduszy emerytalnych (FE). Do rodziny serwisów należy także Holder (serwis o akcjonariacie), Bonder (obligacje) oraz BRAO (Baza Ratingów Analiz Online)

  1. Jaka jest odpowiedzialność AOL związanej z outsourcingiem?
Zakres odpowiedzialności definiują kary umowne ustalane w każdej umowie oddzielnie.  Jest to element negocjacji biznesowych objętych tajemnicą handlową.

  1. Jak idzie realizacja planów firmy, które są przekazywane inwestorom?
Trwają intensywne prace nad stworzeniem nowego „silnika” dla platformy kupfundusz.pl. Przejście na nowe rozwiązanie nie powinno być uciążliwe dla klientów, ale istotnie przyspieszy rozwój technologiczny platformy. Wykorzystanie standardów projektowych jak np. mikroserwisy i API, zmieni również sposób zarządzania architekturą oprogramowania. Ze względu na inne priorytety, w wolnym tempie postępują prace w zakresie kolejnych modułów Analizy.PRO. W chwili obecnej z Analiz.PRO korzystają klienci obsługiwani w obszarze KID dla PRIIPs. Firma rozpoczęła również prace w zakresie budowania wewnętrznej bazy danych w zakresie ESG. Na tym etapie rozwoju rynku jest to dla nas tzw. „must have”. Zmieniło się jednak nasze postrzeganie szansy związanej z tym obszarem. Ze względu na duże braki w danych publikowanych przez spółki, zainteresowanie będzie według nas, przynajmniej do 2026 roku, ograniczone.

  1. Czy dostarczamy dane lub raporty do mediów?
Tak, naszymi klientami są niektóre media i portale internetowe.  Warto zauważyć, że nasz serwis analizy.pl, który odwiedza ponad 130 tys. unikalnych użytkowników miesięcznie, jest na rynku traktowany jako ważne finansowe medium.
 
  1. Czy Analizy Online to już nie tylko firma z danymi, ale SaS-owa firma informatyczna?
Tak, w dużej mierze świadczymy usługi Software as a Service. Ponieważ naszą podstawową działalnością są dostawy wystandaryzowanych danych o funduszach to tworzenie oprogramowania dla klientów, które z nich prawidłowo i efektywnie korzysta, jest dla nas naturalną ścieżką rozwoju.

  1. Dlaczego kupfundusz.pl nie można wprowadzić „luksemburskiego modelu dystrybucji” opartego o nominee? W UK działają takie firmy jak Allfunds czy AJ Bell, które pobierają opłaty wprost od klientów?
W polskich realiach, a konkretnie w Ustawie o funduszach inwestycyjnych, została zdefiniowana rola Agenta Transferowego (AT). Tym samym model działania KupFundusz od strony praktycznej i formalnej polega na realizacji funkcji pośrednika. W tym modelu za obsługę rejestrów uczestników odpowiada AT działający w imieniu TFI. W modelu luksemburskim dystrybutor sam prowadzi rejestry dla swoich klientów (nominee). Co do zasady uważamy, że wprowadzenie modelu opartego o nominee przyspieszyłoby rozwój rynku. Szacujemy, że pozwoliłoby to na obniżenie opłat ponoszonych przez klienta o minimum 0,2-0,3% per annum. Oprócz tego, w modelu nominnee, opłaty stałe za zarządzanie w funduszach również mogłyby spaść mniej więcej o połowę. Pojawiłby się natomiast nowe opłaty na rzecz dystrybutora. 

  1. Czy dla kupfundusz w polskich realiach głównym konkurentem jest Finax?
Finax jest konkurentem kupfundusz.pl, tak jak każdy podmiot oferujący inwestycje online. Są nimi również XTB, Portu, F-trust etc.. Finax działa w innej niszy. Warto zwrócić uwagę na różnice. KupFundusz (KF) powstał jako odpowiedź na regulacyjne wyzwanie związane z wdrożeniem MIFD. Jego celem było zajęcie niszy w obszarze dystrybucji internetowej w oparciu o krajowe i luksemburskie fundusze. Kupfundusz.pl ma tzw. małą licencję, czyli na dystrybucję wyłącznie funduszy otwartych oraz zagranicznych UCITS paszportowanych do Polski. Natomiast Finax jest słowackim domem maklerskim świadczącym usługi zarządzania w oparciu o kilka portfeli modelowych bazujących na backtestach, dla których bazą są ETFy. Wszystko odbywa się w formie robodoradztwa, za które pobierana jest opłata. A zatem do głównych różnic, poza formą prawną i modelem działania zaliczyć należy fakt, że w KF klient wybiera sam fundusze do portfela, podczas gdy w Finax klient wybiera portfele. Ważną różnicą są koszty związane z inwestycją i sposób ich pobierania. KF uzyskuje przychód ze zwrotu kosztu podnoszenia jakości usług, a Finax pobiera opłaty wprost od klientów. W przypadku KF trzon oferty stanowią rozwiązania dłużne, akcyjne (w tym strategie indeksowe) w PLN. W przypadku FINAX są to rozwiązania z ekspozycją na ryzyko walutowe. W naszej ocenie FINAX jest liderem w swoim obszarze, czyli niezależnego od banków robodoradztwa nie tylko w Polsce, ale też w regionie CEE. KF jest liderem wśród platform oferujących fundusze bez wsparcia doradcy – model execution only – ale działa wyłącznie w Polsce.

  1. Dlaczego kupfundusz.pl nie ma w swojej ofercie ETF? Czy kupfundusz.pl chciałby je oferować? XTB już od startu ma duże zainteresowanie planami inwestycyjnymi w oparciu o ETF?
Aby w Polsce oferować fundusze ETF należy mieć licencję domu maklerskiego lub zostać Agentem Firmy Inwestycyjnej dla domu maklerskiego oferującego fundusze ETF. KupFundusz swoją misję w zakresie indeksowego inwestowania realizuje jednak przede wszystkim poprzez oferowanie funduszy indeksowych z oferty inPZU, PKO TFI, Quercus TFI czy Goldman Snach TFI.  KF jest też jedyną platformą w PL, na której są dostępne wszystkie fundusze indeksowe. Co istotne w przypadku funduszy indeksowych (tak jak i innych funduszy) na kupfundusz.pl nie są pobierane opłaty manipulacyjne przy zakupie jednostek. Co do oferowania ETFów, to warto zwrócić uwagę, że jest to biznes wymagający bardzo dużej skali ze względu na potrzebę pokrycia kosztów informatycznych oraz bardzo dużego „narzutu” regulacyjnego dla domu maklerskiego. Skala przychodów KF na dzień dzisiejszy nie pozwala, aby rozwinąć działalność w formie domu maklerskiego.

  1. Jaka jest marża KF w zakresie zwrotu kosztu dla zachęt?
Marżą dla tzw. zwrotu kosztu podnoszenia jakości dla zachęt dla każdego TFI jest tajemnicą biznesową. Średnia marża dla TFI w ofercie KF wynosi około 30% ponad koszt kwalifikowany.