Line
Tabela 1.
Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki za okres (zł) zmiany (%)
2021 r. 2022 r. 2023 r. 2022/2021 r. 2023/2022 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 9 003 377 10 048 664 11 396 120 11,6 13,4
B. Koszty działalności operacyjnej 8 341 584 8 724 332 9 679 083 4,6 10,9
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 661 793 1 324 333 1 717 038 100,1 29,7
D. Pozostałe przychody operacyjne 204 034 32 293 21 522 -84,2 -33,4
E. Pozostałe koszty operacyjne 11 685 65 648 16 027 461,8 -75,6
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 854 142 1 290 978 1 722 533 51,1 33,4
G. Przychody finansowe 6 985 50 043 182 955 616,4 265,6
H. Koszty finansowe 28 900 49 191 27 300 70,2 -44,5
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) 832 227 1 291 831 1 878 188 55,2 45,4
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 n/a n/a
K. Zysk (strata) brutto (I + J) 832 227 1 291 831 1 878 188 55,2 45,4
L. Podatek dochodowy 69 774 223 894 402 260 220,9 79,7
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 n/a n/a
N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 762 453 1 067 937 1 475 929 40,1 38,2

Źródło: Analizy Online S.A.

Tabela 2.
Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki na koniec roku (zł) zmiany (%)
2021 r. 2022 r. 2023 r. 2022/2021 r. 2023/2022 r.
Aktywa
A. Aktywa trwałe 2 189 235 1 998 877 1 340 668 -8,7 -32,9
B. Aktywa obrotowe 2 375 498 2 913 196 4 119 238 22,6 41,4
Suma aktywów 4 564 734 4 912 073 5 459 906 7,6 11,2
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny 3 604 229 3 785 478 3 943 791 5,0 4,2
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 960 505 1 126 595 1 516 115 17,3 34,6
Suma pasywów 4 564 734 4 912 073 5 459 906 7,6 11,2

Źródło: Analizy Online S.A.

Przedstawione sprawozdania finansowe są skonsolidowane, sporządzane zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.).