Line
TERMINY WYDARZEŃ I PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH
2024
wszystkie
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
13.02.2024 r. Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2023 roku
14.05.2024 r. Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2024 roku
17.05.2024 r. Skonsolidowany i jednostkowy raport okresowy za 2023 rok
13.08.2024 r. Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2024 roku
13.11.2024 r. Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2024 roku


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE


Okresy zamknięte

W dniu 3 lipca 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. (Rozporządzenie MAR).
W związku z powyższym uległy zmianie terminy okresów zamkniętych na nabywanie i oraz zbywanie akcji Analizy Online S.A. przez osoby mające dostęp do informacji poufnych:


14.01 - 13.02.2024 r.    Skonsolidowany raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2023 roku
10.04 - 17.05.2024 r.    Skonsolidowany i jednostkowy raport roczny za 2023 rok
14.04 - 14.05.2024 r.    Skonsolidowany raport okresowy kwartalny za I kwartał 2024 roku
14.07 - 13.08.2024 r.    Skonsolidowany raport okresowy kwartalny za II kwartał 2024 roku
14.10 - 13.11.2024 r.    Skonsolidowany raport okresowy kwartalny za III kwartał 2024 rokuPojęcie okresów zamkniętych

Stosownie do art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podania do publicznej wiadomości.
·         Dla raportów okresowych kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje termin 30 dni przed datą publikacji raportu.
·         Dla raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje termin 30 dni przed datą publikacji raportu rocznego.