Line
logo AOL

Audyt oferty produktowej to kompleksowa analiza dostępnych rozwiązań inwestycyjnych z oferty naszego klienta dokonywana w oparciu o wspólnie ustalone kryteria wraz z argumentacją.
Dokonując audytu oferty uczestniczymy w procesie optymalizacji  oferty produktowej naszych Klientów, rekomendując rozwiązania w naszej ocenie najlepsze.  Bierzemy przy tym pod uwagę obiektywne kryteria oceny stosując się do warunków brzegowych ustalonych wspólnie z Klientem.
Oferowany przez nas audyt oferty produktowej zawiera w sobie kompleksową analizę dostępnych rozwiązań inwestycyjnych z oferty naszego klienta  i/lub wskazanych przez niego instytucji. W zależności od wymogów i potrzeb naszych Klientów audyt obejmować może wszystkie bądź wybrane elementy spośród poniższych.
- ocena obecnej oferty wraz ze wskazaniem rozwiązań w naszej ocenie najlepszych
- rekomendacja modyfikacji oferty wraz ze wskazaniem rekomendowanych zmian zarówno w zakresie wycofania z oferty konkretnych produktów i/lub uzupełnienie oferty o nowe rozwiązania
- porównanie oferty klienta z ofertą innych instytucji oraz wskazanie przewag  konkurencyjnych
Metodologia oceny produktów dokonywana jest zawsze w oparciu o kryteria zarekomendowane przez Analizy Online i zaakceptowane przez klienta. Następnie, wybrane produkty z oferty porównane zostają z ofertą rozwiązań inwestycyjnych dostępną w konkurencyjnych podmiotach, których lista także jest uzgadniana pomiędzy nami a klientem. W efekcie powstaje lista produktów rekomendowanych jako zastąpienie lub uzupełnienie rozwiązań inwestycyjnych, dostępnych obecnie w ofercie klienta wraz z argumentacją.
 
Audyt oferty jest narzędziem niezwykle pomocnym przy podejmowaniu decyzji o wyborze dostawców produktów w przypadku produktów inwestycyjnych i inwestycyjno ubezpieczeniowych. Dlatego też Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie oraz dystrybutorzy funduszy  coraz częściej decydują się na podejmowanie decyzji o wyborze partnerów biznesowych w oparciu o wyniki audytu oferty.
Dzięki możliwości rozszerzenia audytu o wskazanie mocnych stron oferty narzędzie to jest także wykorzystywane w procesie pozyskiwania nowych klientów i/lub dystrybutorów. Z tego powodu rekomendujemy  skorzystanie z naszej oferty także Towarzystwom Funduszy Inwestycyjnym.