Line
logo AOL


W związku z wdrożeniem Dyrektywy Solvency II pojawiało się zapotrzebowanie na dane niezbędne do procesu szacowania ryzyka przez Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie. Jako podmiot gromadzący dane ze sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych dostarczamy naszym Klientom kompleksowe zestawienia w zakresie ekspozycji funduszy bazowych dla UFK. 
W szczególności są to:
 
 • składniki lokat portfela udziałowego
 • składniki lokat portfela dłużnego
 • składniki lokat portfela instrumentów pochodnych
 • składniki lokat portfela tytułów uczestnictwa instytucji zbiorowego inwestowania
 • depozyty
 • należności
 • zobowiązania 
 • środki pieniężne
 
Zestawienia mogą być uzupełnione o dodatkowe dane na potrzeby raportowania w ramach Solvency II, jak np.
 • Complementary Identification Code (CIC)
 • Typ akcji  (1,2) 
 • Typ rynku dla składnika lokat (regulowany, nieregulowany)
 
Format dostawy danych dla Solvency II ma charakter indywidualny dla każdego Klienta. Możliwe jest również dostarczanie danych w wystandaryzowanym formacie Look-Through S.06.03.
 
Na życzenie Klienta istnieje możliwość dostawy danych nie tylko dla funduszy polskich, ale również dla funduszy zarejestrowanych za granicą.