Line
logo AOL

Celem dostawy danych o papierach dłużnych jest umożliwienie monitoringu użytkownikom serwisów finansowych sytuacji na rynku skarbowych papierów dłużnych.
Dzięki stworzonej przez nas usłudze umożliwiającej pobieranie profilowanych danych na temat rynku papierów dłużnych, nasi Klienci mogą stworzyć w ramach prowadzonej działalności sekcje informacji poświęcone papierom dłużnym, nie angażując się w to merytorycznie. Stosowane przez nas rozwiązania oszczędzają czas, redukując do minimum ingerencję człowieka, dają możliwość elastycznego kształtowania zawartości dostarczanej informacji oraz stosowanego formatu danych.
Rosnąca świadomość inwestorów, zainteresowanych rynkiem papierów dłużnych wymusza na podmiotach udostępniających swoim klientom wiedzę na ten temat, coraz wyższy poziom merytoryczny przekazywanych informacji. Inwestorów nie zadowala już tylko prosta informacja o cenach instrumentów. W obecnych czasach bieżąca wiedza na temat rynku papierów dłużnych jest szczególnie ważna. Bez niej efektywne lokowanie oszczędności jest niemożliwe. Dlatego stworzyliśmy usługę, która umożliwia pobieranie przez naszych klientów profilowanych danych na temat rynku papierów dłużnych. Dzięki niej nasi klienci mogą stworzyć w ramach prowadzonej działalności sekcje informacji poświęcone papierom dłużnym, nie angażując się w to merytorycznie. Stosowane przez nas rozwiązania oszczędzają czas, redukując do minimum ingerencję człowieka, dają możliwość elastycznego kształtowania zawartości dostarczanej informacji oraz stosowanego formatu danych (txt, csv, xls, html, xml). 


Elastyczność produktu powoduje, że nie ma jednego z góry ustalonego układu dostarczanych informacji. Z reguły stanowią one kombinację treści, które można zamknąć w kilku blokach tematycznych:
  • ceny i rentowność notowanych obligacji ERSPW/GPW
  • przetargi sprzedaży i zamiany
  • indeksy papierów dłużnych (podstawowe oparte na pełnej strukturze długu, subindeksy w segmentach 2, 5 i 10 lat)
  • parametry zmienności cen obligacji
  • krzywe stóp procentowych
  • analiza obrotów na rynku obligacji – ERSPW, rynek międzybankowy, GPW
  • obsługa zadłużenia z tytułu wyemitowanych papierów dłużnych

Usługa kierowana jest przede wszystkim do mediów tj.  telewizji, portali internetowych oraz prasy ale także do dystrybutorów produktów inwestycyjnych.