Line
logo AOL

Podstawowym zadaniem dostarczanych przez nas danych jest optymalizacja sposobu pozyskiwania informacji o ofercie instytucji wspólnego inwestowania.
W odpowiedzi na coraz szybszy rozwój rynku instytucji wspólnego inwestowania oraz rosnącą wiedzę i wymagania ze strony użytkowników informacji zapewniamy naszym Klientom dostęp do profilowanych, zgodnych z życzeniami klienta danych o funduszach inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych funduszach kapitałowych.
Rosnący rynek instytucji wspólnego inwestowania coraz bardziej utrudnia samodzielne pozyskiwanie informacji o dostępnych produktach i oferujących je instytucjach. I to niezależnie od tego, czy chodzi o informacje o wartościach jednostek wykorzystywanych przez system informatyczny firmy zarządzającej aktywami, dane o aktywach prezentowane w prasie czy o profile produktów prezentowane w finansowej części internetowego portalu. Lawinowo przyrastająca liczba danych skłania ku rozważaniom na temat ewentualnego pozyskiwania danych od zewnętrznych dostawców. 
Nasza firma niemal od początku swojej działalności świadczy usługi bazujące na automatycznych systemach dostarczania danych. Stosowane przez nas rozwiązania oszczędzają czas redukując do minimum ingerencję człowieka, dają możliwość elastycznego kształtowania zawartości dostarczanej informacji oraz stosowanego formatu danych (txt, csv, xls, html, xml). 

Elastyczność produktu powoduje, że nie ma jednego z góry ustalonego układu dostarczanych informacji. Z reguły stanowią one kombinację treści, które można zamknąć w kilku blokach tematycznych:
  • podstawowe informacje o produkcie (polityka inwestycyjna, bariery wejścia, koszty, informacje o zarządzającym itp.)
  • podstawowe informacje o oferującym go podmiocie
  • codzienne wartości jednostek
  • wyniki zarządzania
  • ocena wyników funduszu (ranking Analiz Online, pozycja funduszu w grupie, kwartylu itp.)
  • odniesienie wyników funduszu do wyników benchmarków
  • informacja o wartości aktywów
  • informacja o strukturze aktywów
  • informacja o napływie środków do fundusz
  • charakterystyka portfela (największe pozycje, struktura walutowa, struktura branżowa lub wg emitenta, struktura portfela dłużnego wg zapadalności jego składników itp.)