Line
logo AOL

Podstawowym zadaniem kart funduszy jest cykliczne dostarczanie informacji o funduszu, prezentowanej w prosty, ale i merytoryczny sposób zgodnie z polityką marki danego towarzystwa.

Na całym świecie karta funduszu stanowi podstawowy sposób i narzędzie komunikowania się funduszu z otoczeniem. Standard ten wprowadzony został również w Polsce. Karta funduszu to optymalny sposób na systematyczne prezentowanie bieżących dokonań funduszu jego obecnym i potencjalnym klientom oraz dystrybutorom.
Opracowywane i przygotowywane przez nas Karty funduszy wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów, poszukujących stabilnych źródeł informacji na temat oferowanych przez towarzystwo produktów. Stanowią one najprostszy i najtańszy sposób systematycznego komunikowania się funduszu z inwestorami i potencjalnymi klientami. Elastyczna formuła, zgodnie z którą można swobodnie kształtować układ informacji, sposób ich prezentacji, zawartość merytoryczną oraz sposób identyfikacji towarzystwa (logo, kolorystyka) pozwalają wypracować ciekawy, niepowtarzalny szablon karty. Prowadzony przez nas stały monitoring rynku to sposób na zapewnienie unikalności treści karty.

Elastyczność produktu powoduje, że nie ma jednego z góry ustalonego układu informacji. Z reguły stanowią one kombinację treści, które można zamknąć w kilku blokach tematycznych:
  • podstawowe informacje o produkcie (polityka inwestycyjna, bariery wejścia, koszty, nr rachunków do wpłat itp.
  • informacja o zarządzającym (od kiedy zarządza funduszem, zawodowe doświadczenie)
  • podstawowe informacje o oferującym go podmiocie
  • komentarz zarządzającego
  • wyniki zarządzania
  • ocena wyników funduszu (ranking Analiz Online, pozycja funduszu w grupie, kwartylu itp.)
  • odniesienie wyników funduszu do wyników benchmarków
  • informacja o wartości aktywów
  • informacja o napływie środków
  • charakterystyka portfela (największe pozycje, struktura walutowa, struktura branżowa lub wg emitenta, struktura portfela dłużnego wg zapadalności jego składników itp.)

Każdorazowo zakres informacji zawartych w kartach oraz sposób ich prezentacji jest ustalana wspólnie pomiędzy nami a Towarzystwem.