Line
01/06/2017

Analizy.pl startują z Ligą Ekspertów


Od 1 czerwca 2017 r. użytkownicy serwisu analizy.pl mogą śledzić decyzje uczestników Ligi Ekspertów – nowego projektu edukacyjnego, w którym kilkunastu przedstawicieli rynku finansowego będzie prezentować portfele złożone z funduszy inwestycyjnych.
 
Do projektu zostali zaproszeni specjaliści rynku funduszy inwestycyjnych, m.in. prezesi towarzystw funduszy inwestycyjnych i domów maklerskich oraz zarządzający funduszami.
Każdy z uczestników Ligi został poproszony o stworzenie dwóch portfeli: ofensywnego – skonstruowanego z funduszy o dowolnym poziomie ryzyka, którego celem jest wypracowanie jak najwyższej stopy zwrotu oraz defensywnego – skonstruowanego w bardziej konserwatywny sposób – przede wszystkim z funduszy dłużnych oraz gotówkowych i pieniężnych.
Zasady inwestycji są dostosowane do realiów rynkowych. Inwestować można wyłącznie w fundusze szeroko dostępne, czyli otwarte (FIO) i specjalistyczne otwarte (SFIO) oraz fundusze zagraniczne zarejestrowane w Polsce. Każda wirtualna inwestycja jest dokonywana z uwzględnieniem faktycznych limitów pierwszych i kolejnych wpłat do funduszy.

Uczestnicy rozpoczynają inwestowanie od wirtualnych 100 tys. zł., przypadających na każdy portfel. Wartość portfeli jest przeliczana w każdym dniu notowań funduszy. Uczestnicy mają możliwość dokonywania zmian w portfelach, swobodnego komentowania osiągniętych wyników oraz przedstawiania prognoz inwestycyjnych.

Oprócz portfeli użytkownicy analizy.pl będą mogli śledzić również Barometr Inwestycyjny. Co miesiąc każdy uczestnik projektu będzie określał swoje przewidywania co do przyszłej koniunktury na rynku polskich akcji. Sonda będzie publikowana w postaci zbiorczego i indywidualnego wskaźnika, który może przybierać wartości od -2 (bardzo niekorzystna koniunktura) do +2 (bardzo korzystna).

Mamy nadzieję, że Liga ekspertów pozwoli przybliżyć ideę świadomego i konsekwentnego budowania kapitału dzięki funduszom inwestycyjnym. Serdecznie zapraszamy do obserwowania poczynań ekspertów – powiedział Michał Duniec, Prezes Zarządu Analizy Online SA.