OSTRZEŻENIE!!!

Oszuści podszywają się pod Analizy Online!

Line
01/06/2009

Zapytanie ofertowe nr 1/2009 (dotyczy wprowadzenia spółki Analizy Online Sp. z o.o. do obrotu na rynku NewConnect oraz doradztwa przy pozyskaniu kapitału)

I. ZAMAWIAJĄCY
Analizy Online Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa
NIP: 113-22-71-535, REGON: 016419531, KRS: 0000120359
 
II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.    Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wprowadzeniu do obrotu na rynku NewConnect oraz na doradztwie przy pozyskaniu kapitału w drodze emisji akcji Analiz Online na NewConnect.
2.    Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
            - przygotowanie raportu z badania due diligence spółki Analizy Online Sp. z o.o.,
            - opracowanie memorandum inwestycyjnego,
            - sporządzenie wyceny przedsiębiorstwa w celu ustalenia optymalnej liczby i wartości akcji w ofercie private placement,
            - sporządzenie Dokumentu Ofertowego,
            - opracowanie Dokumentu Informacyjnego,
            - opracowanie Raportu z Oferty Prywatnej,
            - konieczność dołączenia opisu doświadczenia Oferenta we wprowadzaniu spółek do obrotu na rynku NewConnect oraz w doradztwie przy pozyskiwaniu kapitału (wraz z podaniem nazw spółek, dla któryh Oferent przygotował dokumenty niezbędne do pozyskania inwestora).
3.    Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
4.    Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.
 
III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
        Planowany termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.12.2009r.
        Planowany termin zakończenia realizacji projektu: 31.05.2010r.
 
IV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
            Oferent powinien stworzyć ofertę na papierze z logo firmy lub opatrzonym pieczątką firmową.
            Oferta powinna:
            - posiadać pełną nazwę oferenta,
            - zawierać adres i/lub siedzibę oferenta, numer telefonu oraz referencje oferenta,
            - zawierać cenę oferty przedstawionej (wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić wykonawcy za przedmiot zamówienia).
 
V. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT
1.    Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: Prezesa Zarządu Grzegorza Raupuka gr@analizy.pl lub pocztą lub też może być dostarczona osobiście na  adres: Analizy Online Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 81, 02-001 Warszawa  do dnia 30.09.2009r.
2.    Ocena ofert  zostanie  dokonana  w dniu  16.11.2009r., a wyniki  i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony o godzinie 12:00 w siedzibie Analizy Online Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej pod adresem www.analizy.pl.
3.    Oferty złożone po terminie (30.09.2009r.) nie będą rozpatrywane.
4.    Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
5.    W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6.    Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie: www.analizy.pl oraz wywieszono w siedzibie spółki Analizy Online Sp. z o.o. w miejscu publicznie dostępnym.
 
VI. OCENA OFERT
       Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
       1 – Cena 50%,
       2 – doświadczenie oferenta 50%.
 
VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej znajdującej się pod adresem www.analizy.pl
 
VIII. DODATKOWE INFORMACJE
Dodatkowych informacji udziela Grzegorz Raupuk pod numerem telefonu 22 695-02-02 oraz adresem e-mail: gr@analizy.pl
 
 
 
 
                                                                                       Grzegorz Raupuk   Przemysław Szalbierz
 
                                                                                       Prezes Zarządu      Członek Zarządu