Line
22/05/2011

Wyniki I kwartału biją rekordy!

Rekordowy kwartał sprzedaży, efekt skutecznej realizacji strategii rozwoju
W I kw. br. Analizy Online S.A. osiągnęły przychody w wysokości 1,142 mln zł, tj. 37,8% wzrostu rdr. Rekordowy poziom kwartalnych przychodów w historii spółki osiągnięty w omawianym okresie potwierdza skuteczność strategii i działań podjętych w obszarze rozwoju sprzedaży i oferty produktowej.
Na koniec marca br. spółka miała 695,7 tys. zł przychodów - prawie 34% wzrostu rdr - w kluczowym segmencie działalności tj. płatne serwisy oraz dostawa danych. Wysoka dynamika wzrostu przychodów w segmencie, który opiera się na powtarzalności sprzedaży jest dobrym prognostykiem dla realizacji prognozy finansowej na 2011 rok. Na koniec kwartału segment płatnych serwisów i dostawy danych stanowił 60,9% w strukturze przychodów spółki. Pozytywny wpływ na wynik w I kw. br. miały również przychody z organizacji I Fund Forum Analiz Online, pierwszej edycji cyklicznej imprezy skierowanej do doradców finansowych.


W I kw. spółka odnotowała nieznaczny spadek sprzedaży (-8,6% rdr) w segmencie narzędzi wsparcia, który wynika ze zmiany polityki sprzedażowej Bazy Ratingów oraz wprowadzenia nowej formuły produktu. Spółka zakłada odbudowę przychodów w tym segmencie w II i III kw. br. Zarząd prowadzi również intensywne działania prosprzedażowe w segmencie szkoleń, które powinny zaowocować nowymi kontraktami w II kw. Na koniec marca sprzedaż w segmencie szkoleń spadła o 30,9% rdr.

Skokowy wzrost zysków i poprawa rentowności
W I kw. br. Analizy Online wypracowały zysk z działalności operacyjnej w wysokości 187,9 tys. zł, tj. 178,2% wzrostu rdr. Rentowność operacyjna na koniec marca była na poziomie 16,4%, tj. dwukrotnie wyższym niż w tym samym okresie ubiegłego roku (8,1%). Poprawa rentowności spółki jest efektem wzrostu sprzedaży przy poprawie efektywności operacyjnej, w tym zmianie polityki sprzedażowej kluczowych produktów i narzędzi.
Spółka zakończyła I kw. zyskiem netto w wysokości 156,3 tys. zł, tj. 193,5% wzrostu rdr. Marża netto na koniec marca wyniosła 13,7% wobec 6,4% w I kw. 2010 roku.

Perspektywy rozwoju w II kwartale 2011 roku
Zarząd obserwuje wzrost popytu na produkty spółki Analizy Online S.A. w kwietniu i maju br. Spółka oczekuje również finalizacji kilku znaczących umów sprzedażowych, które pozwolą na wzrost przychodów w kolejnych miesiącach 2011 roku.


Spółki zależne od Analizy Online S.A.

Analizy Online Asset Management S.A.
W I kw. 2011 roku Zarząd Spółki Analizy Online Asset Management S.A. koncertował się na podpisywaniu umów dotyczących szczegółowych warunków współpracy (w tym zwolnień z opłat dystrybucyjnych od transakcji nabycia funduszy) z Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych. W wielu przypadkach warunkiem efektywnej współpracy pomiędzy Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych a spółką było posiadanie statusu licencjonowanego dystrybutora funduszy inwestycyjnych. Dlatego też Dom Maklerski wystąpił do Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) o formalną zgodę na dystrybucję funduszy inwestycyjnych („przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych”). Spółka otrzymała zgodę KNF 5 kwietnia 2011 roku. W II kw. 2011 roku Analizy Online AM S.A. będą kontynuować negocjacje i finalizować umowy o współpracy z kolejnymi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych.
Strategia i biznes plan dla segmentu asset management zakłada osiągnięcie bieżącej rentowności przy wartości aktywów powierzonych w zarządzanie powyżej 50 mln zł. W oparciu o analizę zaawansowania prac operacyjnych spółki oraz perspektyw rozwoju biznesu, pełna ocena realizacji przyjętego planu biznesowego będzie możliwa w IV kw. 2011 roku. Na koniec I kw. 2011 roku kapitały własne spółki wyniosły 794 684 tys. zł to oznacza spadek o 15,15% w stosunku do grudnia 2010 roku.

FIN24.pl
W I kw. 2011 roku spółka FIN24.PL Sp. z o.o. osiągnęła przychody na poziomie 236,2 tys. zł. Odnotowana w tym okresie strata netto wyniosła -9,5 tys. zł, a jej poziom nie odbiegał od założeń ekonomiczno-finansowych. W I kw. spółka kontynuowała prace nad projektem "Platforma transakcyjna z systemem do potwierdzania tożsamości, akceptacji umów i transakcji". Jednocześnie Zarząd podjął działania zmierzające do podpisania umów i wdrożenia Platformy. W ocenie Zarządu II kw. br. przyniesie finalizację pierwszych umów w tym obszarze. Zgodnie z przyjętymi założeniami spółka w całym roku powinna osiągać operacyjny breakeven.

Ocena realizacji prognozy na 2011 rok
Na koniec I kw. br. Analizy Online S.A. zanotowały 1142,74 tys. zł przychodów, tj. 27,21% realizacji prognozy przychodów spółki na 2011 rok. Na poziomie zysku netto spółka wygenerowała 156,3 tys. zł zysku netto, co stanowi 30,24% realizacji prognozy. Na koniec I kw. spółka Analizy Online AM S.A. nie wygenerowała przychodów. Koszty spółki w I kw. br. wyniosły 141,9 tys. zł. W omawianym okresie spółka Fin24.pl uzyskała 236,2 tys. zł przychodów, co stanowi 27,7% realizacji prognozy przychodów na 2011 rok.

Więcej informacji:
Marta Tomczyk
Analizy Online S.A.
tel.: 022 685 02 02
e-mail: mt@analizy.pl