OSTRZEŻENIE!!!

Oszuści podszywają się pod Analizy Online!

Line
10/03/2015

Nagrody Alfa 2014 rozdane


W tym roku po raz drugi przyznajemy nagrody dla najlepszych funduszy. Dziś publikujemy listę zwycięzców z 10 najpopularniejszych kategorii z 4 segmentów rynku: akcyjnego, polskich papierów dłużnych, polskich mieszanych oraz gotówkowych i pieniężnych. Alfę otrzyma również Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, którego fundusze zostały najwyżej ocenione.
 
 
Do nagrody dla najlepszych funduszy 2014 roku najwięcej nominacji otrzymało Union Investment TFI – cztery fundusze. Po trzy nominacje otrzymały BZ WBK TFI, ING TFI, Investors TFI oraz PKO TFI. W kategorii TFI nominację do nagrody Alfa 2014 otrzymały: Investors TFI, KBC TFI oraz Union Investment TFI.
 
Ostatecznie zwycięzcami w poszczególnych kategoriach zostali:
 
Statuetkę dla TFI, którego fundusze zostały najwyżej ocenione, drugi raz z rzędu, otrzymuje Union Investment TFI. Towarzystwo oferuje fundusze charakteryzujące się wysoką jakością w każdym z 4 branych pod uwagę segmentów - akcyjnym, mieszanym, dłużnym oraz gotówkowym i pieniężnym.
 
Nagrody przyznajemy tylko tym funduszom, które spełniają jednocześnie kilka warunków:
działają od co najmniej 2 lat
mają charakter otwarty (FIO lub SFIO),
są dostępne dla szerokiego grona klientów (fundusze detaliczne),
muszą zarządzać aktywami o odpowiedniej wielkości (średni ich poziom w czwartym kwartale analizowanego roku przekracza 50 mln zł),
w drugiej połowie analizowanego roku nie zaszły istotne zmiany w zespole zarządzających.
 
Każdy fundusz oceniany jest za efektywność, powtarzalność dobrych wyników oraz poziom kosztów.
efektywność (max 60 pkt.) oceniamy na podstawie wskaźnika information ratio, liczonego w 12-miesięcznym horyzoncie. Wskaźnik ten bada relację zysku (dodatkowa stopa zwrotu) do ryzyka (opartego na historycznej zmienności dodatkowych stóp zwrotu). Wyliczamy średni poziom tego wskaźnika z kolejnych 12 miesięcy danego roku (od stycznia do grudnia). Im wyższy poziom średniej, tym więcej punktów otrzymuje fundusz.
powtarzalność wyników (max 30 pkt.) wyliczamy przy wykorzystaniu kwartyli z kolejnych 8 kwartalnych stóp zwrotu (1-szy kwartyl - najlepszy, 4-ty - najsłabszy), kończących się z IV kwartałem roku, za który przyznawana jest nagroda. Im niższa jest średnia z wyliczonych dla kolejnych okresów kwartyli - tym fundusz otrzymuje więcej punktów.
koszty (max 10 pkt.) wyliczamy na podstawie wskaźnika total expense ratio (TER) oraz wysokości maksymalnej opłaty manipulacyjnej. Im niższe opłaty na tle grupy, tym fundusz otrzymuje więcej punktów.
 
Na podstawie tych kryteriów każdy fundusz ma przydzielane punkty, a ich suma jest podstawą do wytypowania zwycięzcy. W każdej grupie każdy fundusz może otrzymać maksymalnie 100 punktów.
 
W przypadku TFI nagroda przyznawana jest za efektywność oferowanych funduszy. Brane są pod uwagę tylko te towarzystwa, które mają w ofercie co najmniej 1 oceniony fundusz w każdym z 4 segmentów: akcyjnym, polskich papierów dłużnych, polskich mieszanych oraz gotówkowym i pieniężnym. Następnie dla każdego TFI wyliczana jest średnia liczba punktów z najwyżej ocenionych funduszy z tych 4 segmentów. Każde towarzystwo może zdobyć maksymalnie 100 punktów. 
 
Statuetki Alfy 2014 wręczymy laureatom 17 marca, podczas 5. Fund Forum Analiz Online.
 
Zespół Analiz Online