Line
15/02/2011

Ponad 30% wzrost przychodów w IV kw. 2010 r., zyski pod presją inwestycji i zdarzeń jednorazowychPrzychody spółki Analizy Online S.A.

W 4 kwartale 2010 roku przychody ze sprzedaży wzrosły do poziomu 1033,9 tys. zł, tj. 33,2% rdr. Spółka odnotowała dwucyfrowy wzrost sprzedaży w każdym z czterech kluczowych segmentów działalności.

Rekordowy poziom sprzedaży osiągnięto w 4 kwartale 2010 roku w największym segmencie sprzedaży spółki, tj. w segmencie serwisów i dostawy danych. Wysoka dynamika przekraczająca +40% dotyczyła również przychodów ze szkoleń, a segment narzędzi wsparcia sprzedaży odnotował w skali kwartału wzrost o 1/3.W ciągu 12 miesięcy 2010 roku Spółka odnotowała przychody ze sprzedaży na poziomie 3577,2 tys. zł, co oznacza wzrost o +4,1% rdr. Jedynym segmentem, który odnotował spadek były przychody z działalności szkoleniowej, co wynika z planowej polityki Zarządu ukierunkowanej na modyfikację oferty w celu zwiększenie jej rentowności oraz dywersyfikację ze względu na charakter klienta i tematykę.


Zysk operacyjny spółki


W 4 kwartale 2010 roku koszty działalności operacyjnej wyniosły 1044,9 tys. zł, odnotowując wzrost w stosunku do ostatniego kwartału ubiegłego roku o +27,9%. Spółka odnotowała stratę na sprzedaży w wysokości -11 tys. zł oraz stratę netto wysokości -19 tys. zł. Wyższe koszty w 4 kwartale wynikały przede wszystkim ze zdarzeń jednorazowych, obejmujących wypłatę premii dla pracowników oraz skumulowane z całego roku koszty reklamy i marketingu wynikające z umów barterowych. Ponadto Spółka poniosła jednorazowe koszty usług zewnętrznych doradców ( badanie due dilligence przeprowadzone w spółce FIN24.pl Sp. z o.o.). Spółka zakończyła 4 kwartał stratą na poziomie operacyjnym w wysokości 19 tys. zł. W skali 12 miesięcy 2010 roku Analizy Online S.A. wypracowały zysk operacyjny w wysokości 105,6 tys. zł, a zysk netto wyniósł 82,9 tys. zł. Negatywny wpływ na wynik miały również dodatkowe koszty związane z przesunięciem terminu rozpoczęcia działalności spółki zależnej Analizy Online Asset Management S.A. oraz sposób rozliczeń podatku VAT, wynikający z udziału w strukturze przychodów sprzedaży zwolnionej z podatku. Przesunięciu na 2011 rok uległy również wpływy z rozliczenia dofinansowania z PARP w ramach projektu "Specjalistyczna pomoc doradcza w przygotowaniu przedsiębiorstwa do pozyskania inwestora zewnętrznego", realizowanego w ramach Działania 3.3.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.


Spółki zależne od Analizy Online S.A
.

Analizy Online Asset Management S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) udzieliła zgody na działalność asset management 12 października 2010 roku, a spółka rozpoczęła działalność maklerską z dniem 12 stycznia 2011 roku. Na początku 2011 roku spółka zatrudniała 5 osób, w tym dwóch zarządzających. Biznes plan zakłada osiągnięcie bieżącej rentowności w momencie, gdy wartość aktywów powierzonych w zarządzanie przekroczy 50 mln zł. W ciągu roku od momentu rozpoczęcia działalności nowa spółka zamierza pozyskać aktywa o wartości 100 mln zł. Pierwszych przychodów z działalności asset management spodziewamy się już w marcu 2011 roku.

FIN24.pl

W dniu 20 grudnia 2010 roku Zarząd podpisał z FIN24.PL Sp. z o.o. oraz Wieńczysławem Rafałem Dębińskim - większościowym udziałowcem spółki FIN24.PL Sp. z o.o. umowę inwestycyjną, której przedmiotem było objęcie udziałów w FIN24.PL Sp. z o.o. Zgodnie z umową Analizy Online S.A. objęło za kwotę 200 000 zł 51 nowoutworzonych udziałów, które stanowią 50,5% w podwyższonym kapitale zakładowym FIN24.PL Sp. z o.o. FIN24.PL Sp. z o.o. jest producentem specjalistycznego oprogramowania dla firm inwestycyjnych i podmiotów zajmujących się dystrybucją produktów finansowych, w tym m.in. narzędzi analitycznych dla działów asset management, systemów CRM, a także unikalnego rozwiązania pozwalającego na zdalne zawierania umów w procesie sprzedaży instrumentów finansowych. Zarząd planuje wykorzystać potencjał i doświadczenie obu podmiotów w celu oferowania zintegrowanych rozwiązań dla rynku finansowego, obejmujących platformy transakcyjne, narzędzia analitycznych oraz rozwiązania wspierające procesy sprzedaży.

W 2011 roku Zarząd zakłada osiągnięcie pierwszych przychodów. Planujemy, że w całym roku spółka będzie osiągała operacyjny breakeven.


Realizacja strategii spółki

W 4 kwartale 2010 roku Zarząd koncentrował się na dalszym rozwoju kompetencji i rozbudowie Działu Sprzedaży, Działu Pozyskiwania i Przetwarzania Danych oraz Zespołu Analiz, a także rozwoju oferty produktów, w tym: wdrożenie Poradnika Doradcy Finansowego - nowego produktu w obszarze narzędzi wsparcia sprzedaży, modernizacja i rozwój funkcjonalności aplikacji Navigator wspomagającej sprzedaż funduszy inwestycyjnych i ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oraz rozbudowa platform dla klientów instytucjonalnych. W perspektywie długoterminowej kluczowa pozostaje dywersyfikacja źródeł przychodów oraz wzmacnianie udziału sprzedaży opartej na powtarzalnych, cyklicznych wpływach.

Wzrost liczby użytkowników serwisu Analizy.pl

W 4 kwartale ubiegłego roku wyraźnej poprawie uległy główne parametry serwisu Analizy.pl (www.analizy.pl), takie jak liczba użytkowników, liczba odwiedzin oraz liczba odsłon. W omawianym okresie uzyskano pierwsze przychody z reklamy na portalu Analizy.pl. Zakładamy, że w perspektywie 2 lat udział wpływów z reklam będzie stanowił nie mniej niż 10% przychodów ze sprzedaży Spółki.Więcej informacji:

Marta Tomczyk
Analizy Online S.A.
tel.: 022 685 02 02
e-mail: mt@analizy.pl