Line
29/12/2011

Zmiana strategii wobec biznesu asset management

Zarząd Analiz Online S.A. podpisał w dniu 22 grudnia 2011 roku porozumienie dotyczące transakcji sprzedaży 1.490.001 akcji stanowiących na dzień podpisania niniejszego porozumienia 93,13% udziału w kapitale zakładowym spółki zależnej Analizy Online Asset Management S.A. Nabywcą 93,13% akcji spółki Analizy Online Asset Management S.A., jest osoba wchodząca w skład Zarządu Analizy Online Asset Management S.A., a określona w porozumieniu cena jest równa wartości nominalnej (1 zł za akcję).

Zmiana strategii wobec spółki Analizy Online Asset Management wynika z niesatysfakcjonujących wyników biznesu. Podstawą decyzji o poszukiwaniu nabywcy akcji Analizy Online Asset Management S.A. jest niesatysfakcjonujące tempo rozwoju biznesu i wynikająca z niego konieczność dalszego finansowania działalności spółki zależnej poprzez podwyższanie jej kapitału. Na dzień 20 grudnia b.r. spółka Analizy Online Asset Management S.A. zarządzała aktywami na poziomie 8,1 mln. złotych, powierzonymi przez 12 klientów. - Nasze plany częściowo zweryfikowała sytuacja na rynku, która w ciągu ostatnich kilku miesięcy uległa zdecydowanemu pogorszeniu. Po perturbacjach w strefie euro zmalała i tak już niska skłonność do ryzyka, znajdująca swoje odzwierciedlenie między innymi we wzroście bankowych depozytów o ponad 40 mld zł w skali tego roku - podsumowuje Tomasz Publicewicz, Prezes Zarządu Analizy Online S.A..

- Jesteśmy za to bardzo zadowoleni z wyników, uzyskiwanych przez zarządzających na poszczególnych portfelach - podkreśla Tomasz Publicewicz. W kwartalnym zestawieniu przygotowywanym przez Gazetę Giełdy Parkiet (publikacja z 22 paź 2011 roku), nasza Indywidualna Strategia Zmiennej Alokacji przyniosła najlepszy rezultat (+1,7%) wśród konkurentów. Bardzo dobrze wypadła również Indywidualna Strategia Dłużna, która z kwartalnym zyskiem na poziomie +1,57% zajęła w swojej grupie czwarta pozycję. Standardowa Strategia Dłużna plasuje się w środku stawki. - To świetne rezultaty zważywszy, że są osiągane dzięki inwestycjom w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Rzeczywistość potwierdziła naszą silną kompetencję w zakresie doboru najlepszych rozwiązań w poszczególnych grupach funduszy, oczywiście w przypadku strategii asset management uwzględniającą również stosowną dywersyfikację portfela - ocenia Tomasz Publicewicz.

Analizy Online zamierzają sfinalizować transakcję zbycia akcji Analizy Online Asset Management do połowy przyszłego roku.

kontakt: relacje-inwestorskie@analizy.pl