Line
12/08/2011

Rośnie sprzedaż, zyski pod presją kosztów rozwoju

Wyniki finansowe Analizy Online S.A. za II kw. 2011 r.


Sprzedaż zgodnie z oczekiwaniami
W II kwartale 2011 roku przychody Spółki wzrosły do poziomu 910,8 tys. zł tj. o 5,8% rdr, głównie dzięki wzrostom sprzedaży w segmencie płatnych serwisów i dostawy danych oraz narzędzi wsparcia sprzedaży, które łącznie stanowią 87,7% przychodów Spółki. W segmencie szkoleń Spółka zakończyła II kwartał 2011 roku spadkiem przychodów o 72,8% rdr. Zarząd ma nadzieję na odbudowę sprzedaży w tym segmencie w II półroczu 2011 roku. Obecnie trwają negocjacje kilku umów na realizację cyklów szkoleń w drugiej połowie roku.

Narastająco w I półroczu Spółka zanotowała 2 053,5 tys. zł sprzedaży, tj. 21,5% wzrostu rdr.

Zyski pod presją kosztów rozwoju
W II kwartale 2011 roku koszty działalności operacyjnej wzrosły do poziomu 946 tys. zł, tj. o 11% rdr. Wzrost kosztów jest pochodną głównie wzrostu zatrudnienia: na koniec II kwartału bieżącego roku spółka zatrudniała 29 osób wobec 22 osób w analogicznym okresie 2010 roku. Wzrost zatrudnienia wynika z rozwoju firmy, w tym rosnącej ilości przetwarzanych danych wynikającej również z wchodzenia w nowe obszary oraz potrzeby oferowania odpowiednio wysokiej jakości produktów i usług, stanowiącej jeden z filarów realizowanej strategii. Obecny poziom kosztów operacyjnych jest zgodny z założeniami Zarządu i uwzględnia długoterminowe plany związane z realizacją strategii rozwoju Spółki.

Zysk z działalności operacyjnej w II kwartale 2011 roku obniżył się do poziomu 4,3 tys. zł. Rentowność operacyjna wyniosła 0,5%. W II kwartale Spółka osiągnęła 19 tys. zł przychodów finansowych, głównie z aktualizacji wartości inwestycji prowadzonych w ramach usługi zarządzania aktywami przez Analizy Online Asset Management S.A.
Narastająco na koniec czerwca bieżącego roku Spółka miała 192,2 tys. zł zysku operacyjnego, tj. 143% wzrostu rdr a rentowność była na poziomie 9,4%, tj. dwukrotnie wyższym niż w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy wyniosła 4,7%.

Spółka zakończyła II kwartał 2011 roku spadkiem zysku netto do poziomu 7,7 tys. zł, tj. o 32% rdr. W I półroczu Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 164 tys. zł wobec 64,5 tys. zł rok wcześniej. Marża spółki narastająco na koniec czerwca była na poziomie 8,0% wobec 3,8% w analogicznym okresie 2010 roku.

Perspektywy rozwoju w III kwartale 2011 roku
Zarząd oczekuje finalizacji znaczących umów sprzedażowych dotyczących szerokiej oferty usług Spółki, w tym w segmencie szkoleń, które pozwolą na wzrost przychodów i zysków w kolejnych miesiącach 2011 roku.

Spółki zależne od Analizy Online S.A.

Analizy Online Asset Management S.A.
W II kwartale 2011 Zarząd Spółki Analizy Online Asset Management S.A. koncentrował się na pozyskiwaniu klientów oraz na podpisywaniu umów dotyczących szczegółowych warunków współpracy z kolejnymi Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych.
Na koniec II kwartału 2011 roku kapitały własne spółki wyniosły 610,93 tys. zł, to oznacza spadek o 34,8% w stosunku do grudnia 2010 roku. Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami, pełna ocena realizacji przyjętego planu biznesowego nastąpi w IV kwartale 2011 roku.

FIN24.pl
W II kwartale 2011 roku spółka FIN24.pl Sp. z o.o. osiągnęła przychody ze sprzedaży na poziomie 187,8 tys. zł. Odnotowana w tym okresie strata netto wyniosła 40 tys. zł, a jej poziom nie odbiegał od założeń ekonomiczno-finansowych. W I półroczu 2011 roku spółka osiągnęła przychody na poziomie 424 tys. zł oraz stratę netto w wysokości 49,5 tys. zł. Zgodnie z przyjętymi założeniami spółka w całym roku powinna osiągać operacyjny breakeven.
W II kwartale spółka zakończyła prace nad projektem "Platforma transakcyjna z systemem do potwierdzania tożsamości, akceptacji umów i transakcji". Zarząd FIN24.PL Sp. z o.o. złożył wniosek do PARP o zakończenie projektu oraz płatność końcową. Jednocześnie Zarząd FIN24.pl Sp. z o.o. kontynuował działania zmierzające do podpisania umów i wdrożenia Platformy u pierwszych klientów. W II kwartale bieżącego roku Analizy Online S.A. udzieliły spółce Fin24.pl Sp. z o.o. pożyczki w kwocie 30,5 tys. zł netto z przeznaczeniem na zakończenie projektu.

Ocena realizacji prognozy na 2011 rok

Na koniec II kwartału bieżącego roku Analizy Online S.A. zanotowały narastająco 2 053,5 tys. zł przychodów, tj. 49% realizacji prognozy przychodów Spółki na 2011 rok. Na poziomie zysku netto spółka wygenerowała 154,8 tys. zł zysku netto, co stanowi 30% realizacji prognozy.

Na dzień sporządzenia raportu Zarząd nie widzi zagrożeń w realizacji prognozy wyników finansowych na 2011 rok. W najbliższym czasie Zarząd ma nadzieję na realizację kilku kontraktów, w tym kontraktów szkoleniowych, które zwiększą zyski Spółki w II półroczu bieżącego roku.

Więcej informacji:

Marta Tomczyk
Analizy Online S.A.
tel.: 022 685 02 02
e-mail: mt@analizy.pl