Line
Tabela 1.
Rachunek zysków i strat Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki za okres (zł) zmiany (%)
2013 r. 2014 r. 2015 r. 2014/2013 r. 2015/2014 r.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi 5 153 749 5 630 475 6 331 784 9,3 12,5
B. Koszty działalności operacyjnej 3 722 356 3 960 307 4 932 606 6,4 24,6
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) 1 431 394 1 670 168 1 399 178 16,7 -16,2
D. Pozostałe przychody operacyjne 199 878 78 825 30 731 -60,6 -61,0
E. Pozostałe koszty operacyjne 187 882 7 082 13 805 -96,2 94,9
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) 1 443 389 1 741 911 1 416 103 20,7 -18,7
G. Przychody finansowe 49 218 23 475 54 948 -52,3 134,1
H. Koszty finansowe 3 614 5 649 6 426 56,3 13,7
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) 1 488 993 1 759 737 1 464 625 18,2 -16,8
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 n/a n/a
K. Zysk (strata) brutto (I + J) 1 488 993 1 759 737 1 464 625 18,2 -16,8
L. Podatek dochodowy 290 876 356 892 275 426 22,7 -22,8
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 n/a n/a
N. Zysk (strata) netto (K - L - M) 1 198 117 1 402 845 1 189 199 17,1 -15,2

Źródło: Analizy Online S.A.

Tabela 2.
Bilans Analizy Online S.A.
wyszczególnienie wyniki na koniec roku (zł) zmiany (%)
2013 r. 2014 r. 2015 r. 2014/2013 r. 2015/2014 r.
Aktywa
A. Aktywa trwałe 92 017 296 595 477 993 222,3 61,2
B. Aktywa obrotowe 2 047 524 2 016 388 2 890 232 -1,5 43,3
Suma aktywów 2 139 541 2 312 982 3 368 224 8,1 45,6
Pasywa
A. Kapitał (fundusz) własny 1 816 591 1 883 478 2 978 448 3,7 58,1
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 322 950 429 504 389 776 33,0 -9,2
Suma pasywów 2 139 541 2 312 982 3 368 224 8,1 45,6

Źródło: Analizy Online S.A.

Sprawozdania finansowe Analizy Online S.A. dla lat 2008 r., 2009 r. dotyczą okresów, w których spółka działała jako spółka z o. o. Przedstawione sprawozdania finansowe są jednostkowe, sporządzane i badane stosownie do postanowień przepisów Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z późn. zm.).