Line
TERMINY WYDARZEŃ I PUBLIKACJI RAPORTÓW OKRESOWYCH
2017
wszystkie
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
09.02.2017 r. Raport okresowy za IV kwartał 2016 roku


INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE


Okresy zamknięte

W dniu 3 lipca 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE. (Rozporządzenie MAR).
W związku z powyższym uległy zmianie terminy okresów zamkniętych na nabywanie i oraz zbywanie akcji Analizy Online S.A. przez osoby mające dostęp do informacji poufnych:


12.07 - 11.08.2016 r.    Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2016 roku
10.10 - 09.11.2016 r.    Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2016 roku
10.01 - 09.02.2017 r.    Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2016 roku


Pojęcie okresów zamkniętych

Stosownie do art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR osoba pełniąca obowiązki zarządcze u emitenta nie może dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych emitenta, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed ogłoszeniem śródrocznego raportu finansowego lub sprawozdania na koniec roku rozliczeniowego, które emitent ma obowiązek podania do publicznej wiadomości.
·         Dla raportów okresowych kwartalnych, okres zamknięty obowiązuje termin 30 dni przed datą publikacji raportu.
·         Dla raportów rocznych, okres zamknięty obowiązuje termin 30 dni przed datą publikacji raportu rocznego.