Line

Struktura akcjonariatu Analizy Online S.A.
AO016_akcjonariat_pl

Tabela 1.
Struktura akcjonariatu Analizy Online S.A. na dzień 09.01.2017 r.
               
akcjonariusz   akcje  
       
  liczba akcji (szt.)   udział (%)   na datę
ENRAV FIZ AN 566 295 47,28 27.10.2016 r.
Wipol Sp. z o.o. 258 333 21,57 27.10.2016 r.
Raupuk, Grzegorz * 156 684 13,08 27.10.2016 r.
Bednarski, Marek * 59 096 4,93 09.07.2015 r.
Szalbierz, Przemysław * 10 000 0,83 11.03.2015 r.
Duniec, Michał * 6 325 0,53 23.09.2015 r.
Borowa, Justyna * 1 174 0,10 23.09.2015 r.
Pozostali 139 925 11,68 09.01.2017 r.
 
 
Ogółem 1 197 832 100,00

Źródło: Analizy Online S.A.

(*) osoby mające dostęp do informacji poufnych zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Wartość kapitału zakładowego spółki Analizy Online S.A. wynosi 119 783,20 zł i dzieli się na:
- 1 098 013 akcji serii A o wartości nominalnej 0,10 zł każda,
- 99 819 akcji serii B o wartości nominalnej 0,10 zł każda.

Akcje obydwu serii są akcjami na okaziciela i w żaden sposób nie są uprzywilejowane.